ProMed forsikringsmodul+

Modulen er utviklet etter spesifikasjon fra Oppgjørskontoret AS for å effektivisere håndteringen av forsikringspasienter, og deres ulike behandlingsvilkår. Ved bruk av modulen vil man få mulighet til å synliggjøre en pasients dekning, vilkår for behandling, og faktureringskriterier i behandlingsforløpet.

Noen av fordelene man får ved å registrere dekning på en pasient:

  • Varsling om dekning ved innlegging av timer
  • Kontroll av regningsgrunnlag som avviker fra standard
  • Mulighet for delt regningsgrunnlag med egenandel (til forsikring, bedrift eller pasient)
  • Synliggjøring av hvor man er i et behandlingsforløp fra ulike programbilder (eks. journal)
  • Fastsatte formater for fakturering til forsikringsselskap for å unngå feil
  • Mulighet for elektronisk forsikringsoppgjør til Storebrand Helseforsikring
  • Effektivisert betalingsregistrering og oppfølging
  • Gode statistikkmuligheter

Sentralt i prosessen er etablering og bruk av et SaksIDnummer. Dette sikrer både unikhet og anonymitet mht. personvern og elektronisk informasjonsformidling. SaksIDnummeret etableres av Oppgjørskontoret eller forsikringsselskapet ved godkjenning av meldt skade/behandlingsbehov. Dette benyttes for registrering av pasientens behandlingsserie, og medfølger ved fakturering til forsikringsselskapet. Dette gir raskere saksgang, og en sikker informasjonsutveksling mellom alle involverte parter.

ProMed® forsikringsmodul+ har vært i bruk i et omfattende pilotstudie siden 2010, og resultatene viser store besparelser i tid og ressurser ved håndtering hos behandler, samt færre feil og mangler ved fakturering til forsikringsselskap. Rask og enkel formidling av forsikringssaker gir også mer fornøyde pasienter når terapeut kan fokusere sin tid på kunden, fremfor administrativt arbeid.